Odm

Řád

Řád Odboru mládeže Bratrské jednoty baptistů

Co je Odbor mládeže BJB?

Odbor mládeže sdružuje mladé lidi ze sborů BJB.

Proč máme Odbor mládeže BJB? Jaké je jeho poslání a jak funguje?

Sbory BJB v ČR ustanovily Odbor mládeže BJB jako společný nástroj pro rozvoj práce mezi mládeží BJB. Zástupci jednotlivých mládeží si na Setkání Odboru mládeže volí členy Rady Odboru mládeže.

Organizační struktura Odboru mládeže BJB

 • Na činnosti ODM se může podílet každá mládež sboru Bratrské jednoty baptistů.
 • Prostřednictvím svého zástupce má každá mládež možnost hlasovat na Setkání Odboru mládeže, každá mládež má v takovém případě jeden hlas.
 • Setkání Odboru mládeže BJB se koná min. 1x ročně.

Co to je Rada Odboru mládeže?

Rada ODM je tým spolupracovníků pro podporu služby mladým lidem ve sborech BJB.

Proč máme Radu Odboru mládeže? Jaké jsou její úkoly a jak Rada ODM funguje?

 • Podpora mladých křesťanů a jejich zapojení se v místním sboru.
 • Pomoc se vzděláváním mladých lidí a přípravou akcí přesahujících možnosti jednoho sboru (celostátní konference mládeže a regionální setkání, víkendové kurzy pro vedoucí, letní tábory pro mládež, misijní výjezdy, atd.).
 • Propojení jednotlivých skupin mládeže a kontakty a spolupráce s křesťanskými organizacemi v České republice a v zahraničí.

O této činnosti podává vedoucí ODM každoročně zprávu na Sjezdu delegátů BJB a na Setkání ODM.

Rada Odboru mládeže BJB

 1. Kandidátku do Rady ODM navrhuje vedoucí ODM a to min. 3 měsíce před samotnou volbou Rady ODM.
 2. Výchozí kandidátka je otevřená a je veřejně oznámena. Může být doplňována všemi sbory a skupinami mládeže.
 3. Výsledná jména kandidátů budou zaslána na jednotlivé sbory min. 1 měsíc před samotným hlasováním.
 4. Členem Rady ODM se stává každý navrhovaný kandidát, který získá v tajné volbě nadpoloviční většinu všech hlasujících zástupců jednotlivých mládeží.
 5. Volební období člena Rady ODM jsou 3 roky, po skončení období může být volen opakovaně.
 6. Vedoucí ODM je ze své funkce členem Rady ODM, kromě něj musí mít Rada ODM minimálně další 3 členy. Maximální počet členů Rady ODM je 7.
 7. Rada Odboru mládeže se schází min. 4 krát ročně, setkání jsou otevřená.

Vedoucí Odboru mládeže BJB

 1. Volby vedoucího ODM připravuje Rada ODM na základě návrhů ze sborů, mládeží, VV BJB nebo svých vlastních.
 2. Rada ODM určí pro tuto volbu volební komisi.
 3. Kandidující členové Rady ODM nemohou být členy volební komise.
 4. Volební komise informuje sbory o volbě vedoucího ODM a o možných kandidátech a to min. 3 měsíce před samotnou volbou vedoucího ODM. Sbory a mládeže tak mají možnost se vyjádřit nebo doplnit kandidáty.
 5. Výsledná kandidátka je představena sborům minimálně 1 měsíc před uskutečněním voleb.
 6. Vedoucí ODM je volen na Setkání Odboru mládeže. Kandidát je zvolen, pokud v tajné volbě obdrží nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. Pokud není v případě více kandidátů dosažena nadpoloviční většina hlasů, je hlasováno aklamací a zvolen je kandidát s vyšším počtem hlasů.
 7. V případě nezvolení kandidáta se celý postup zopakuje a k volbě dojde na příštím Setkání ODM. Stávající vedoucí ODM zůstává ve své funkci do nové volby.
 8. O odvolání vedoucího ODM rozhoduje Odbor mládeže na svém setkání na základě návrhu kteréhokoliv sboru a to stejným způsobem hlasování jako při volbě.
 9. Volební období vedoucího ODM jsou 3 roky, po skončení období může být volen opakovaně.

Finance Odboru mládeže BJB

Finance ODM se řídí platnými pravidly Fondovního hospodaření BJB.